PvdD: Actieve inzet van de provincie Groningen nodig om bomenkap te stoppen en bossen te vergroten

De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om een provinciale bosvisie op te stellen. Dit voornemen moet worden opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord.

Er is actieve inzet van de provincie nodig om de doorgeslagen bomenkap te  stoppen en het oppervlak aan bos in Groningen uit te breiden. Meer  natuurbos en meer bomen in bebouwd gebied zijn niet alleen van groot belang voor de opslag van CO² en herstel van biodversiteit maar ook voor de beleving van natuur en woonomgeving.

Langdurig proces

Statenlid Ankie Voerman: “Het aanplanten van nieuw bos is vaak een langdurig proces, omdat het ruimtelijke beleid belemmeringen opwerpt. De provincie kan met een bosvisie gericht op actieve bosuitbreiding én betere bescherming van bestaande bomen een groot verschil maken.  Hiervoor moeten nieuwe regels worden opgenomen in de provinciale 
verordening.” 

De Partij voor de Dieren wil ook dat er voor alle vormen van bomenkap een strikte herplantplicht komt, en dat kap voor houtoogst aan strengere regels wordt onderworpen.

'Het is zeer terecht dat steeds meer burgers protesteren'

Voerman: “Het is zeer terecht dat steeds meer burgers protesteren. Zowel in hun eigen omgeving als in de bossen waar mensen genieten van de natuur of recreëren zijn ze getuige van kaalslag. De overheid en terreinbeherende organisaties lijken onvoldoende te beseffen wat er verloren gaat. Een boom of bos is zoveel meer dan houtleverancier of sta-in-de-weg. Laten we de natuur nu eens volgen in plaats van altijd maar overheersen. Oog krijgen voor hoe belangrijk bomen zijn voor mens, dier, natuur en klimaat.”