Historisch landschapsherstel in Renneborg-Ter Walslage

Er wordt in Westerwolde, in het gebied tussen Ter Walslage en Renneborg, hard gewerkt aan landschapsherstel en versterking van de natuur. Zo zijnonder andere de watergangen inclusief de Ruiten Aa geschoond, is er een slenk gegraven nabij het gemeentehuis in Sellingen en is een waterloop gegraven bij de Zevenveensmeerweg. Nu is men bezig met proefsleuven voor esrandenherstel in het gebied.

In het project Westerwolde wordt de beekloop van de Ruiten Aa weer teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie van rond 1960. Door de beek te laten meanderen, slingeren, krijgt de natuur kansen om te ontwikkelen. Renneborg-Ter Walslage is het grootste en laatste deelgebied dat wordt aangepakt bij de totale inrichting van het gebied rond de Ruiten Aa. De aannemer werkt met de stroom van de beek mee, van zuid naar noord.

Landschapsherstel
In het deelgebied Renneborg-Ter Walslage wordt ook het historisch landschapsherstel in de naastgelegen percelen van de Ruiten Aa in de gebiedsontwikkeling meegenomen. Onderdeel daarvan is het herstel van de zogenoemde esranden: akkergronden die vanaf de middeleeuwen zijn aangelegd op de hogere zandgronden langs het beekdal. Deze zandgronden waren sinds de steentijd al geliefde locaties voor bewoning, waardoor je er archeologische resten uit vele perioden in kunt aantreffen. Het herstel van de esranden draagt niet alleen bij aan versterking van het landschap, maar ook aan goede
omstandigheden voor flora en fauna in het gebied.

Proefsleuven
“Om de esranden historisch op de juiste plek aan te leggen en de meandering van de Ruiten Aa historisch getrouw te kunnen herstellen maken we proefsleuven”, vertelt Harmen Ritsema, medewerker gebiedsontwikkeling bij Prolander. Omdat het voor een leek moeilijk te zien is waar de esrand gelopen heeft, wordt het graven onder begeleiding van een archeoloog gedaan. “Daardoor voorkomen we tegelijkertijd dat archeologische waarden beschadigd worden”, legt Ritsema uit. Er zijn al een aantal resten van de vroegere bewoning teruggevonden, zoals houtskoolresten, vuurstenen en gereedschappen die vroeger gebruikt werden.

Herstel
Na het lokaliseren van de oude ligging van de esranden worden de proefsleuven weer gedicht, om ervoor te zorgen dat gebruikers van het land er niet door verstoord worden. In een later stadium, als de werkzaamheden in volle gang zijn, worden de esranden definitief hersteld. “Op de randen van de essen zorgen we ten slotte ook voor beplanting in de vorm van bomen en struiken”, vertelt Ritsema. “Daar kunnen verschillende diersoorten, zoals reeën, in de toekomst beschutting vinden.” De uitvoeringstermijn voor het landschapsherstel in Renneborg-Ter Walslage is ruim, zodat de aannemer zorgvuldig aan
het werk kan gaan.

Alle informatie en de concrete plannen zijn na te lezen op de website www.ruitenaa.nl.