GroenLinks stelt schriftelijke vragen over het Programma Aanpak Stikstof

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over een uitspraak van de Raad van State die grote gevolgen kan hebben voor de ontwikkelmogelijkheden van agrariërs, industrie, verkeer en woningbouw. Het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt ruimte voor deze ontwikkelingen, maar de Raad van State oordeelt dat daarmee onvoldoende is aangetoond dat de natuur niet wordt aangetast.

Het Programma Aanpak Stikstof is in 2015 door de Rijksoverheid ingesteld om economische ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken, zonder dat dit ten koste gaat van natuur. In de meest bijzondere natuurgebieden, de zogenaamde Natura 2000 gebieden, worden in het kader van het PAS natuurherstelmaatregelen uitgevoerd om deze gebieden weerbaarder te maken tegen stikstof. Daarnaast wordt met maatregelen bij de bron, zoals nieuwe stallen, de uitstoot van stikstof verminderd. Deze maatregelen moeten vervolgens ruimte geven aan uitbreiding van agrariërs, industriële bedrijven, verkeer en woningbouw.

Westerwolde

In de huidige regelgeving is het zo dat bedrijven een vergunning kunnen aanvragen op basis van de in de toekomst verwachte positieve gevolgen van genomen maatregelen. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet meer. De conclusie van de Raad van State is dat de onderbouwing van het PAS niet deugt. Voortaan mogen alleen vergunningen worden verleend wanneer vooraf is bewezen dat natuurwaarden niet verder worden aangetast. GroenLinks Statenlid Arjen Nolles: “Dat de uitstoot van stikstof gereguleerd wordt is van groot belang: niet alleen voor Natura 2000 gebieden als de Waddenzee en het Lieftinghsbroek in Westerwolde, maar voor al het natuurlijke groen in onze provincie.”  

Gevolgen

GroenLinks heeft aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor de door de provincie Groningen verleende vergunningen onder het PAS. Ook wil de fractie weten wat de gevolgen zijn voor de nog te verlenen vergunningen. Als laatste heeft GroenLinks gevraagd naar de stappen die het college voornemens is om te nemen naar aanleiding van deze uitspraak. Arjen Nolles: "De regels van het PAS gaven ontwikkelruimte aan landbouw en mobiliteit en industrie. GroenLinks is niet tegen ontwikkelingen, maar we zullen nog scherper prioriteiten moeten stellen."