Financiële tegenvallers gemeente Oldambt (bezuinigingen gaan waar mogelijk eerder in)

De gemeente Oldambt is weer geconfronteerd met financiële tegenvallers, met name in het sociaal domein. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2019 en de eerste Bestuursrapportage 2020. Het tekort loopt volgens de nieuwste cijfers op met 0,4 miljoen euro structureel per jaar.

In de Kadernota 2021-2024 worden bezuinigingen voorgesteld tot een bedrag van 1,1 miljoen euro. Daarmee ontstaat ook ruimte om de algemene reserve weer aan te vullen en een investeringsfonds in te stellen.

Bezuinigingsvoorstellen van eind 2019 die waren gepland met ingang van 2023, gaan nu waar mogelijk eerder in. En er zijn nieuwe bezuinigingen bij gekomen. De voorstellen daarvoor zijn vastgelegd in de Kadernota. Die staat op de agenda voor de algemene beschouwingen van de gemeenteraad op 29 juni. De bezuinigingen zijn ook nu weer verdeeld over de diverse beleidsterreinen. Tenslotte wordt de OZB met nog eens 1 procent verhoogd, bovenop de al eerder aangekondigde verhoging.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de gemeente door het Rijk gecompenseerd wordt in verband met de coronacrisis. Ook de financiële consequenties van de meicirculaire zijn op dit moment nog niet bekend.

'We kunnen dit zelf oplossen'

Wethouder Erich Wünker licht toe: “Dit is niet waarop we hadden gehoopt nadat we in oktober een herstelplan en in december nog eens aanvullende maatregelen presenteerden. Op dat moment leken de maatregelen, die niet allemaal direct in zouden gaan, nog voldoende om tot een sluitende begroting te komen in 2023. Daarmee hielden we het heft in eigen hand. Bezuinigen is nooit leuk, maar door het zelf te doen, houden we in elk geval grip op de te maken keuzes. Ook nu we opnieuw met slechte cijfers zijn geconfronteerd, blijft dat ons uitgangspunt. En ik ben er ook van overtuigd dat dat kan. We zeiden het al eerder: deze bezuinigingen raken ons allemaal. Ik ben me ervan bewust dat ze in deze tijd extra hard aankomen. Maar als we met elkaar de schouders eronder zetten, ook al is dat nu echt niet fijn, is er wel weer zicht op betere tijden. Vanaf 2023 komt er dan ook weer ruimte voor noodzakelijke investeringen.”

Over de bezuinigingen

De grootste bezuiniging in het sociaal domein betreft de huishoudelijke hulp. Een nieuw normenkader moet leiden tot strengere indicering. Wie hulp nodig heeft, kan daar nog steeds op rekenen, maar moet het wellicht doen met minder uren. Erich Wünker licht toe: “Om een indruk te geven; waar nu nog vaak hele woningen worden schoongehouden, zal dat straks bijvoorbeeld worden teruggebracht naar de leefruimtes. Heb je een extra slaapkamer of berging die je graag een keer schoon wilt hebben, dan moet je dat dus zelf regelen met hulp vanuit je omgeving.”

Na verlaging van de normbedragen voor het participatiefonds met ingang van 2020, wordt nu voorgesteld om dit fonds met ingang van 2021 volledig af te schaffen. Ook wordt de gemeentelijke zorgverzekering van Menzis versoberd.

Ruimtelijk domein

In het ruimtelijk domein wordt onder andere gekort op het onderhoud van gebouwen. Op een aantal plekken wordt vanaf 2021 het onderhoudsniveau van het groen teruggebracht. Ook zijn er vanaf 2023 consequenties voor de schaapskudde. Verder is er minder geld voor evenementen en festivals.

Blijven werken aan dorpen en wijken

De leefbaarheid komt door de nieuwe bezuinigingsronde niet extra onder druk. Zwembaden en sporthallen blijven behouden. Los van de gemeentelijke begroting, wordt er vanuit de regio flink geïnvesteerd in leefbaarheid. Ook Oldambt profiteert mee van het Nationaal Programma Groningen (22 miljoen euro voor Oldambt) en de Regio Deal (30 miljoen euro voor Oost-Groningen).