Quick Scan Lokale Democratie: Gemeente Oldambt moet opener en transparanter zijn

De gemeente Oldambt is momenteel aan de slag met de eerste verbeterpunten die uit de enquête Quick Scan Lokale Democratie kwamen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de inwoners, de raadsleden, het college van B & W en ambtenaren die bij de enquête waren betrokken. Die zijn vastgelegd in een verbeteragenda.

Begin dit jaar zijn alle inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren van Oldambt  gevraagd om een enquête in te vullen, de zogenaamde Quick Scan Lokale Democratie. Meer informatie over de enquête en de uitkomsten zijn te vinden op de gemeentelijke website (zie: https://www.gemeente-oldambt.nl/lokale-democratie).

Verbeteragenda

De eerste verbeterpunten zijn nu vastgelegd in een verbeteragenda. Daarbij gaat het om verbeterpunten die op redelijk korte termijn zijn te realiseren. Vooralsnog is het aantal verbeterpunten waarmee de gemeente aan de slag gaat beperkt tot vijf.

Als gevolg van de coronapandemie en de wens om elkaar het liefst fysiek te ontmoeten, heeft het opstellen en afronden van de verbeteragenda langer op zich laten wachten dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Communicatie

Communicatie en het functioneren van de organisatie zijn de meest genoemde verbeterpunten. De inwoners die meededen, geven aan dat de gemeente Oldambt opener en transparanter moet zijn. "Ze geven aan dat wij – als gemeente – meer moeten laten zien wat we doen. Ze willen meer inzicht in hoe we tot beleid en besluiten komen. Ze geven mee dat we hierbij ook beter moeten luisteren naar de mening van onze inwoners. Voor een beter functionerende organisatie geven de inwoners aan dat er meer moet worden samengewerkt tussen ambtenaren, raad, college én de Oldambtsters,” aldus burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

 

Nieuwsbrief

Het eerste verbeterpunt betreft de bezorging van de gemeentelijke informatiekrant De Oldambtster. De huis-aan-huisbezorging van De Oldambtster is beter geworden, maar blijft een aandachtspunt.

Inwoners van Oldambt hebben de mogelijkheid een abonnement te nemen op de wekelijkse papieren nieuwsbrief met daarin de bekendmakingen van de gemeente. Uit de enquête bleek dat deze mogelijkheid niet bij alle inwoners bekend is.

Ook is het nu mogelijk dat inwoners zich digitaal abonneren op ‘Aankondigingen over uw buurt’. Dit is een website waarop van alle overheden informatie wordt gegeven over tal van zaken die van invloed zijn op de leefomgeving. Men kan op de website zelf aangeven tot welke afstand vanaf de woning men wil worden geïnformeerd.

Aanpassing vergaderstructuur gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 14 september besloten om de vergaderstructuur aan te passen. Met ingang van 1 januari 2021 zal de raad vergaderen volgens de zogenaamde BOB-structuur. BOB staat voor Beeldvormend, Oordeelsvormend en Besluitvormend. De bedoeling is dat de gemeenteraad met name in de beeldvormende fase meer in contact is met inwoners, (ervarings-)deskundigen en andere belanghebbenden en daardoor meer zichtbaar wordt.

Nog niet klaar

Met bovenstaande punten is de verbeteragenda nog niet afgewerkt. Zo gaat de gemeente Oldambt meer bekendheid geven aan het Gebiedsgericht Werken. Verder wordt er gestart met het opstellen van een overkoepelende visie  op de rol van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Daarin zullen de uitkomsten van de enquête Quick Scan Lokale Democratie uiteraard worden meegenomen.