Gemeenteraad aan zet bij compensatie inwoners Westerwolde

In de raadsvergadering van 21 april buigt de gemeenteraad van Westerwolde zich over een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om Energiecoöperatie Stroom uit Westerwolde (Stuw) een subsidie te geven van 165.000 euro.

"Het betreft hier een kwestie die Ecologisch Alternatief aan het hart gaat. Een zaak waarbij de inwoners van Westerwolde eindelijk een compensatie kunnen ontvangen voor de industrialisatie van Westerwolde, die het gevolg is van de aanleg van megalomane zonneparken. Ecologisch Alternatief is fel gekant tegen dit raadsvoorstel. Dit is een voorstel dat aanleiding zou moeten zijn tot een diepgaande, meer principiële discussie in de gemeenteraad", aldus Judith Möller namens de fractie.

Ontbreken van beleid

De gemeenteraad is in afwachting van een evaluatie van het zonneparkenbeleid, dat het college aanvankelijk in februari 2021 aan de raad zou toezenden. Tevens heeft het college in antwoord op schriftelijke vragen van Ecologisch Alternatief de raad toegezegd met voorstellen te komen op welke wijze een gebiedsfonds vormgegeven gaat worden. Deze voorstellen zijn nog niet aan de raad gedaan.

Ecologisch Alternatief vindt dat de gemeenteraad eerst beleid moet vaststellen over de wijze waarop de inwoners financieel gecompenseerd moeten worden. Pas daarna kan de vraag beantwoord worden wie dat beleid moet gaan uitvoeren. Ecologisch Alternatief is voorstander van het op eenvoudige wijze verstrekken van subsidies aan inwoners voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op daken.

Energiezuinige maatregelen 

In zijn vergadering van 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Vlagtwedde bij het vaststellen van de Beleidsnotitie zonneparken een amendement aangenomen, dat initiatieven van inwoners om zelf energiezuinige maatregelen te nemen zoveel mogelijk dienen te worden aangemoedigd en ondersteund.

Ecologisch Alternatief is van oordeel dat uitvoering aan dit amendement gegeven dient te worden door het oprichten van een gebiedsfonds. Als voorbeeld kan dienen de Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon. Deze stichting kent een bestuur bestaande uit vrijwilligers dat met minimale uitvoeringskosten inwoners subsidie verstrekt voor energiebesparende maatregelen. Ecologisch Alternatief pleit er daarom voor het voorbeeld van Stadskanaal te volgen zodat de inwoners van Westerwolde op een snelle en makkelijke manier subsidie kunnen aanvragen.