PowerField: ‘Concept-visie gemeentebestuur Oldambt biedt goede kansen voor zonnepark Ulsderpolder’

De concept-visie Zon en Wind van de gemeente Oldambt biedt volgens PowerField volop ruimte om een zonnepark met de omvang van 250 hectare te realiseren in de Ulsderpolder tussen de snelweg A7 en de spoorlijn Winschoten-Bad Nieuweschans. Het ‘Programma zon en wind’, waarmee het college van Oldambt heeft ingestemd, biedt echter maar ruimte voor 100 hectare aan zonneparken tot het jaar 2030.

Het is de komende weken aan de gemeenteraad van Oldambt om een definitief besluit te nemen over de concept-visie, waardoor de aanleg van het zonnepark mogelijk wordt én waarvan de helft van de opbrengsten (25 miljoen euro) ten goede komt aan de lokale bevolking.

Projectmanager Jaco van Leeuwen van Powerfields: „Het gemeentebestuur van Oldambt werpt in de concept-visie Zon en Wind een aantal technische bezwaren op tegen de aanleg van het park in de Ulsderpolder, maar die zijn stuk voor stuk eenvoudig op te lossen. Daarna ligt de weg naar aanleg van het park open.”

Combinatie van zonnepark, noodberging en biodiversiteit

PowerField is blij dat de gemeente Oldambt in haar concept-visie ruimte biedt voor de realisering van het zonnepark, door aan te geven dat dubbelgebruik van gronden tot de mogelijkheden behoort. „In dit geval een combinatie van zonnepark, noodberging en biodiversiteit. Ook kan door de gemeenteraad besloten worden om een park van meer dan 100 hectare mogelijk te maken.”

Van Leeuwen van Powerfield: “In de stukken van de gemeente komen in feite twee harde voorwaarden naar voren. Het waterschap Hunze en Aa’s wil dat de Ulsderpolder inzetbaar blijft als noodbergingsgebied en de gemeente wil dat de zichtlijnen behouden blijven.”

Het waterschap stelt namelijk als voorwaarden dat de capaciteit van het noodbergingsgebied hetzelfde blijft en dat de in- en uitlaten vrij blijven van obstakels. Ook wil het waterschap niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade aan het zonnepark. Om de zichtlijnen te behouden zijn er volgens PowerField technische oplossingen beschikbaar waarbij de panelen gaan drijven als het noodbergingsgebied in gebruik is. De panelen liggen dan in de normale situatie vlak boven het maaiveld. Het open landschap blijft hierdoor behouden. Van Leeuwen: “Kortom, we kunnen aan alle voorwaarden voldoen”.

Opbrengsten delen met lokale bevolking

Als het tot aanleg van het zonnepark komt, verplicht PowerField zich om de helft van de opbrengsten te delen met de lokale bevolking. In dit geval betekent dit dat het Ommelander Ziekenhuis daardoor met een financiële injectie van 20 miljoen euro financieel een stuk sterker komt te staan. Ook komt er een leefstijlfonds van 5 miljoen euro voor de inwoners en kunnen de inwoners via energiecoöperaties participeren in het zonnepark. Van Leeuwen: „De biodiversiteit in het gebied wordt aanzienlijk verbeterd, doordat meer dan een derde van de Ulsderpolder hiervoor wordt ingericht.”

Uit draagvlakonderzoek, uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs, komt naar voren dat 87 procent van de ondervraagden een sterk ziekenhuis in de omgeving van belang vindt. Een ruime meerderheid van de ondervraagden (62 procent) is voorstander of staat er neutraal in om de financiële positie van het Ommelander Ziekenhuis te verbeteren met de opbrengsten uit het zonnepark.

Beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend

De gemeenteraad van Oldambt bespreekt het programma Zon en Wind in drie fasen: beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend. Op maandagavond 1 november is de beeldvormende raadsbijeenkomst. Inwoners en andere belanghebbenden zijn (zonder aanmelding) welkom om mee te luisteren en om vragen te stellen over het programma. Inspreken tijdens de raadsbijeenkomst kan ook.

De raad besluit na de beeldvormende bijeenkomst of het programma doorgaat naar de oordeelsvormende en uiteindelijk de besluitvormende vergadering. De eerstvolgende oordeels- en besluitvormende vergadering staat gepland voor maandagavond 15 november.