Provincie kiest opstelling van 16 windturbines in 4 rijen voor windpark Eemshaven-West

Voor het toekomstige windpark Eemshaven-West kiest de provincie Groningen voor een variant met een opstelling van 16 windturbines in vier rijen. Het park krijgt daarmee een vermogen tussen de 64 en 100 megawatt en levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.

Bij deze opstelling worden twee dorpsmolens voor de omgeving gebouwd en bieden de initiatiefnemers extra financiële vergoedingen en maatregelen om hinder te beperken. Het windpark is een initiatief van Vattenfall, Stichting Eemswind en Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken.

Verschillende varianten onderzocht

In de zomer van 2020 werd de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd om belanghebbenden te informeren over de plannen voor het windpark. Daarin stond ook wat er in de milieueffectrapportage (MER) onderzocht zou worden. Daarna hebben de initiatiefnemers uitgebreid onderzoek gedaan naar de milieueffecten van verschillende mogelijke opstellingen van de windturbines. Daarbij werden varianten met drie en vier rijen windturbines onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de verschillen tussen deze opstellingen beperkt zijn. Daarna hebben initiatiefnemers, op verzoek van de provincie, nog een extra opstelling uitgewerkt.

Onze keuze voorkeursalternatief

Uit de verschillende opstellingen hebben we een voorkeursalternatief gekozen. Dat is de keuze voor de opstelling van het windpark. De provincie heeft hierbij een brede belangenafweging gemaakt, door onder andere de uitkomsten van een enquête onder inwoners, de effecten op de omgeving, landschap en natuur en de energieopbrengst af te wegen. Op basis daarvan komen wij tot de conclusie dat de extra opstelling, de variant 'C16' de beste inrichting is voor het gebied.

Redenen om voor deze variant te kiezen:

* Bij de opstelling C16 is de afstand van de windturbines tot de dichtstbijzijnde woning groter dan bij de andere opstellingen, doordat de dichtstbijzijnde windturbines worden weggelaten;

* De energieopbrengst is hier hoger dan bij de opstellingen met drie rijen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in de provincie Groningen;

* De extra dorpsmolen die voor de omgeving beschikbaar komt en ontwikkeld wordt door Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken (ECOO);

* De extra financiële vergoedingen en maatregelen die initiatiefnemers bieden bij de opstelling C16, zoals maximaal één uur slagschaduw per jaar, een maximale geluidsbelasting van 39 dB in de nacht en de mogelijkheid om de verlichting op de turbines aan- en uit te schakelen.

De gemeente Het Hogeland heeft geen voorkeur voor een opstelling met vier rijen, maar realiseert zich dat C16 de minst nadelige keuze voor de omwonenden is.

Vervolg

Het voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een provinciaal inpassingplan (PIP) en vormt de basis voor de vergunningsaanvraag van de initiatiefnemers. De planning is dat begin 2022 de ontwerpbesluiten worden genomen en ter inzage worden gelegd. In die periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen op deze besluiten. Het exacte moment hiervoor kondigen we aan zodra we dat weten.

Informatiebijeenkomst

Omwonenden zijn via een brief op de hoogte gebracht van de keuze voor het voorkeursalternatief en krijgen tijdens een bijeenkomst een nadere toelichting.

Voor meer informatie over de provincie Groningen ga naar www.provinciegroningen.nl

Alle bekendmakingen zijn ook te lezen via www.officielebekendmakingen.nl