Prestatieafspraken (huur)woningmarkt Oldambt

Winschoten/Scheemda - De gemeente Oldambt, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit Oldambt ondertekenden dinsdag de prestatieafspraken voor 2019 en 2020. In de prestatieafspraken worden jaarlijks afspraken vastgelegd over de (huur)woningmarkt in de gemeente.

Daarbij gaat het niet alleen om aantallen, maar ook over bijvoorbeeld verduurzaming, wonen met zorg, begeleiding van kwetsbare personen en burgerinitiatieven.

Wonen en zorg

Vanwege de vergrijzing en de toename van het aantal kwetsbare personen in de sociale huursector hebben de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in de prestatieafspraken bijzondere aandacht geschonken aan het thema ‘wonen en zorg’. Naast thema’s als levensloopgeschikte woningen, zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld woonbegeleiding van kwetsbare personen en het voorkomen van een huurachterstand.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een steeds belangrijker onderwerp geworden, ook in de woningmarkt. De prestatieafspraken zijn daarom ook gericht op participatie en bewonersinitiatieven. Zo sluiten ze aan op het gebiedsgericht werken en is er een afspraak opgenomen over het faciliteren van wooncoöperaties.

Proces

Corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente stellen op grond van de Woningwet 2015 jaarlijks de prestatieafspraken vast. Ze zijn hierin gelijkwaardige partners. In de gemeente Oldambt zijn de Woningcorporaties Acantus, Groninger Huis en Woonzorg Nederland, samen met Huurdersorganisatie Scheemda (HOS), Huurdersadviesgroep Groninger Huis (HAG) en de Huurdersorganisatie Oldambt (HOO) actief. Laatstgenoemde partij heeft de keuze gemaakt om de prestatieafspraken uitsluitend te ondertekenen voor de inhoud van de paragraaf over leefbaarheid.

De prestatieafspraken zijn openbaar en in te zien via https://www.gemeente-oldambt.nl/sites/default/files/Prestatieafspraken%202019-2020.pdf