Muskusrattenvangst sterk afgenomen

Winschoten - De muskusrattenvangst door waterschap Hunze en Aa’s is dit jaar opnieuw gedaald. In 2018 vangt het waterschap naar verwachting 2500 muskusratten. Dat is een daling van bijna 700 ten opzichte van 2017 en positief nieuws voor de waterveiligheid.

In 2012 ving het waterschap nog ruim 13.000 muskusratten. Sindsdien vangen ze jaarlijks minder muskusratten en neemt de totale populatie sterk af.

Muskusrattenbeheer noodzakelijk

Het muskus- en beverrattenbeheer is noodzakelijk, omdat de dieren in dijken, oevers en kades graven. Ze vormen daarom een gevaar voor onze waterveiligheid. Het doel is de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is. Ook wordt hiermee dierenleed zoveel mogelijk beperkt.

Huidige situatie muskusrattenbeheer

De sterk dalende muskusrattenpopulatie is een gevolg van de actieve vangststrategie. Daarnaast is er intern meer gewerkt in teams en wordt er ook goed samengewerkt met de collega waterschappen. De bestrijding van muskusratten is hierdoor effectiever en efficiënter. In heel Noordoost Nederland zijn er in totaal zo’n 30 procent minder muskusratten gevangen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Beverratten

Het aantal gevangen beverratten neemt de afgelopen jaren toe. De beverratten zijn afkomstig uit Duitsland. De beverrat leeft van oorsprong niet in Nederland en heeft daarom geen natuurlijke vijanden. Als grenswaterschap hebben we de landelijke taak om te voorkomen dat de beverrat verder het land in trekt en een vergelijkbaar probleem wordt zoals de muskusrat in het verleden.

De verwachting is dat we in 2018 iets meer beverratten vangen dan in 2017.

Beverpopulatie neemt toe

De beverpopulatie neemt jaarlijks toe. In 2008 zijn in het waterschapsgebied bevers uitgezet. De bever, die beschermd is, verspreidt zich nu snel over o.a. de Hunze en Drentsche Aa en verder in het Drentse gebied. Het waterschap merkt dat de graafschade en dammenbouw door de bever in de toekomst meer problemen zullen geven. Hunze en Aa’s is hierover in gesprek met beide provincies.