Waterschap Hunze en Aa's: Begroting 2019 stijgt licht

Winschoten - Het algemeen bestuur van Waterschap Hunze en Aa's vergadert vandaag, woensdag over de begroting 2019. De nettolasten stijgen volgend jaar met 1,4 miljoen ten opzichte van 2018.

Dit is 1,6 procent van de totale begroting á 86,4 miljoen. Deze stijging heeft invloed op het belastingtarief voor de inwoners en agrariërs in ons gebied. Het tarief voor bijvoorbeeld een gezin met een huurhuis stijgt met 1,1 procent. Het tarief voor een gezin met een agrarisch bedrijf stijgt met 7 procent.

Kostentoedeling

De stijging voor de landbouwsector heeft enerzijds te maken met de totale lastenverhoging van ons werk, het watersysteembeheer. Anderzijds komt het door de nieuwe kostentoedeling die eerder dit jaar is afgesproken. In de nieuwe kostentoedeling heeft, op basis van de waardeverhoudingen, een verschuiving plaatsgevonden van de categorie gebouwd naar ongebouwd. Door deze verschuiving is het kostenaandeel van de categorie ongebouwd en natuur gestegen.

Begrote kosten

De begrote kosten zijn hoger ten opzichte van 2018. Dit komt onder andere door een stijging van de personeelslasten, zoals is overeengekomen in de cao. Daarnaast wordt in 2019 de personeelsformatie uitgebreid met 10fte. Deze uitbreiding is nodig om de opgaven die we hebben uit te voeren. Opgaven zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en de toegenomen eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

De stijging van de kosten heeft overigens niets te maken met de extra kosten die zijn gemaakt tijdens de extreem droge zomer. Dit zijn eenmalige kosten en worden ten laste gebracht van onze financiële reserves.