Financieel perspectief gemeente Oldambt somberder dan voorgaande jaren

Winschoten - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt presenteert een sluitende begroting voor 2019. Het financieel perspectief is somberder dan voorgaande jaren.

Om de tekorten over dit jaar te dichten haalt de gemeente Oldambt 3,3 miljoen euro uit de algemene reserve, laat wethouder Kees Swagerman, wethouder financiën, weten aan RTV Noord. Verder moet er anderhalf miljoen euro worden bezuinigd.

Geen gemakkelijke opgave

Swagerman: “Het was geen gemakkelijke opgave maar we hebben de begroting sluitend. Door bezuinigingen en noodzakelijke investeringen zijn er in 2019 beperkte financiële middelen. Maar voor de daaropvolgende jaren hebben we financiële ruimte gevonden voor nieuw te ontwikkelen beleid afgestemd op de speerpunten zoals deze door de raad zijn vastgesteld. Ofwel ‘Anders maken we samen’.”

Preventie van schuldensituaties en vroegsignalering in de jeugdzorg moeten ervoor zorgen dat minder inwoners in de problemen komen en hulp nodig hebben. Verder wordt geïnvesteerd in extra formatie in de Wmo, vanwege het toegenomen aantal aanvragen. Het project School als wijk zal verder gestalte krijgen. De voorzieningen voor mensen met een laag inkomen blijven.

Schaapskudde

In de buitenruimte wordt het groenonderhoud door de schaapskudde voortgezet. En er wordt gekeken hoe natuurlijk beheren van de openbare ruimte de biodiversiteit kan bevorderen.

De OZB wordt niet extra verhoogd, los van de trendmatige stijging.

Het gebiedsgericht werken, een van de speerpunten uit het coalitieakkoord ‘Anders maken we samen’, is een succes gebleken, zo wordt gesteld. Hierbij werken gebiedsregisseurs en -wethouders samen met de dorpen en wijken aan de leefbaarheid in brede zin. In 2019 en ook in de jaren daarna is opnieuw geld gereserveerd voor burgerinitiatieven.

Financiële ruimte

In de jaren na 2019 is financiële ruimte gevonden voor onder andere uitbreiding van de Stuwe, de aanleg van een nieuw fietspad op de dijk naar Pekela en budget voor de verdere promotie van Oldambt.