SOOOG wil Integrale Kindcentra

Winschoten - Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) wil de komende jaren Integrale Kindcentra (IKC’s) realiseren. De directeuren en schoolcoördinatoren volgen daarom de opleiding leidinggevende IKC’s en zijn verschillende scholen gestart met de ontwikkeling van een visie.

Ook wil de stichting een eigen SOOOG-gelieerde opvangorganisatie realiseren. Een IKC betekent dat onderwijs en opvang aangestuurd wordt door één leidinggevende en onder verantwoordelijkheid valt van één organisatie. Ouders en kinderen hebben dan te maken met één pedagogische visie, één organisatie, één regie en één team. Zo ontstaat een veilige en vertrouwde omgeving met doorlopende leerlijnen, waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Verschillende professionals

Er zijn in Nederland al veel IKC’s ontstaan waarin onderwijs en opvang wordt aangeboden onder één leiding en verantwoordelijkheid. In een IKC werkt een team van verschillende professionals (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, begeleiders) samen aan de ontwikkeling van kinderen tot12 jaar. Zij handelen vanuit eenzelfde pedagogische visie. De grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren zijn verdwenen.

SOOOG staat achter de ontwikkeling van IKC’s. In overleg met ouders, personeel, welzijn- en cultuurorganisaties wil SOOOG dan ook dit proces geleidelijk laten plaatsvinden. De organisatie biedt haar scholen daartoe tijd en ruimte en niet alle scholen kunnen IKC worden. SOOOG vindt het belangrijk dat ouders straks zelf kunnen kiezen uit een kwalitatief goed aanbod van IKC’s voor opvang en onderwijs.

Actief ondersteunen

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat gemeenten deze ontwikkeling actief ondersteunen en dat de onderwijs- en opvangorganisaties alle ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot een (I)KC. Belangrijke voorwaarde is dat het geld voor gesubsidieerde opvang en voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) niet aan één organisatie wordt gekoppeld maar het kind gaat volgen. Dat biedt ouders optimale keuzevrijheid.

Soepele overgang

Ook biedt een IKC de mogelijkheid om een soepele overgang van voorschools naar groep 1 van de basisschool vorm te geven en een goede doorgaande lijn te ontwikkelen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat voor kinderen, vooral die uit VVE-groepen (voor- en vroegschoolse educatie), de overgang van voorschool naar basisschool nog steeds veel te groot is.