Milieueffectrapport uitbreiding melkveehouderij Blijham

Blijham - De Commissie voor de mileueffetrapportage (m.e.r.) heeft het milieueffectrapport voor de partiële herziening van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de melkveehouderij in Blijham beoordeeld. Het rapport brengt de effecten van de uitbreiding op het milieu in beeld.

De melkveehouder aan de Tweekarspelenweg te Blijham wil uitbreiden. Hiervoor wordt de bestaande stal verlengd en een nieuwe stal gebouwd. Om de uitbreiding mogelijk te maken is een partiële herziening van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad van Westerwolde hierover besluit zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Het advies
In het rapport zijn de milieueffecten onderzocht van een open stalsysteem en een gesloten stalsysteem. Het open stalsysteem is vooral gunstig voor het dierwelzijn, terwijl het gesloten stalsysteem leidt tot een lagere ammoniakuitstoot. Voor een aantal milieuaspecten, zoals geluid en licht, treedt bij beide stalsystemen een beperkte verslechtering op. De geldende normen worden hierbij echter niet overschreden.

Het rapport geeft een volledig beeld van de milieueffecten van de verschillende uitbreidingsmogelijkheden van de melkveehouderij. De Commissie vindt daarom dat met het rapport er complete informatie beschikbaar is voor de besluitvorming over de partiële herziening van het bestemmingsplan.

Commissie m.e.r.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de gemeenteraad van Westerwolde - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl