Taakstelling en functioneren Pekelder Sportraad onder de loep

Pekela - Het gaat de laatste tijd minder goed met de Sportraad Pekela. Dat blijkt uit een rapport dat onlangs werd gepubliceerd. In het stuk staat onder anderen dat de raad al geruime tijd ontevreden is over de communicatie met de gemeente.

Verder voelt de instelling zich steeds meer op een zijspoor gezet door Team Sport dat ressorteert onder de ambtelijke organisatie Kompanjie. Ook financieel is de Sportraad veel minder krachtig geworden. Binnen enkele jaren werd het beschikbare budget tot twee keer toe door de gemeente gehalveerd.

Bureau Bodenstaff

Bureau Bodenstaff uit Ubbena sprak met de meeste betrokkenen over de huidige stand van zaken en kwam met een aantal conclusies en aanbevelingen. Uit het onderzoek van het bureau blijkt dat het qua communicatie tussen de Sportraad en de gemeente nooit goed heeft geboterd. De adviesfunctie van de raad heeft vanaf het begin onvoldoende gefunctioneerd.

Door de komst van de Kompanjie is een Team Sport ontstaan dat de taken van de raad geleidelijk aan heeft overgenomen. Genoemd onderzoeksbureau concludeert tevens dat de levensvatbaarheid van de Sportraad Pekela in de huidige constructie achteruit holt. De aangesloten verenigingen, die meer en meer zelfstandig worden, doen in steeds mindere mate een beroep op ondersteuning van de raad. De clubs kunnen tegenwoordig zelfs voor subsidies voor bijvoorbeeld kadervorming en sportstimulering bij Team Sport terecht.

Enige doelstelling

Voor de gemeente is het organiseren van sportactiviteiten slechts de enige doelstelling uit de statuten die nog van toepassing is. Bij de leden van de clubs daalt echter de animo om deel te nemen aan deze activiteiten. Daarom zou de aard en de omvang ervan moeten worden herzien. Team Sport heeft aangegeven de activiteitencommissie van de Sportraad te willen ondersteunen om de voortgang ervan in de toekomst te kunnen waarborgen.

Alle betrokken hebben aangegeven de onderlinge communicatie te willen verbeteren. Ook zijn de verenigingen en de gemeente van mening dat het bestuur van de huidige raad aan vergrijzing lijdt en derhalve moet verjongen.

Vier adviezen

Bodenstaff komt in het schrijven met vier adviezen. Het onderzoeksrapport moet door alle geledingen worden geëvalueerd en met name de Sportraad moet aangeven wat de wensen zijn. Er moeten met de gemeente heldere afspraken worden gemaakt over het doel en de taken van de raad. Dat geldt tevens voor de besteding van het budget.

Met Team Sport moet een duidelijke taakverdeling worden opgesteld. Verder moeten de statuten van de Sportraad worden gewijzigd en alle aangesloten clubs moeten na de gesprekken duidelijk over de uitkomsten worden geïnformeerd.