'Meer geld en ruimte nodig voor fietsers in Oldambt'

Winschoten - Fietsersbond Oldambt wil dat de gemeenteraad na de verkiezingen meer geld uittrekt voorde fiets. De fietser, wandelaar en het openbaar vervoer verdienen een hoge prioriteit in het collegeprogramma ten behoeve van meer leefbaarheid en economische ontwikkeling, zo stelt de Fietsersbond.

Fietsersbond Oldambt schreef het college al in de zomer van 2017 dat meer ruimte nodig is voor de fiets (zienswijze op ontwerp-omgevingsvisie). In woongebieden zal de ruimte voor het autoverkeer verder begrensd moeten worden. Dit vraagt van raad en college visie, beleid en daadkracht en vereist ook een trendbreuk bij verdere (her)indeling van de openbare ruimte. Actieve mobiliteit (Her)verdeling van ruimte ten gunste van actieve mobiliteit, zoals fietsen en wandelen, is nodig voor de leefbaarheid in de dorpen. Fietsen en wandelen draagt bij aan betere gezondheid en een goed leefmilieu. Zo bieden bredere fietsstroken (1,80 meter) al snel meer bescherming en veiligheid aan fietsers, terwijl autoverkeer op een smaller ‘rijloper’ rustiger zal (moeten) rijden. Ouderen en gehandicapten met een driewielfiets of scootmobiel hebben sowieso een obstakelvrije plek op stoep of rijweg nodig om zich veilig te kunnen verplaatsen in de openbare ruimte. Fietserbond Oldambt wil in het programma mobiliteit ook aandacht voor veilige woon-school- en woon-werkfietsroutes, voorrang voor fietsers op rotondes en goede interlokale fietsroutes.