Historische Oudeschanskerkolk in ere hersteld

Oudeschans - Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) afdeling Bellingwedde gaat de Oudeschanskerkolk herstellen. Burgemeester en wethouders hebben met het projectplan ingestemd en besloten om voor het herstel een financiële bijdrage beschikbaar te stellen.

De biodiversiteit van de kolk wordt geoptimaliseerd en de herkenbaarheid van de kolk als historisch landschapselement wordt hersteld. Met het herstel van de kolk, een pilot van IVN, gaat een lang gekoesterde wens van de Stichting Vesting Oudeschans in vervulling. In april starten de werkzaamheden. Slib De historische kolk ligt aan de Molenweg aan de entree van het dorp. De kolk is voor 80 procent gevuld met slib en bevat nauwelijks leven meer. Daarom wordt de sliblaag in de kolk zoveel mogelijk verwijderd en de oevers worden hersteld door alle opslag en begroeiing te verwijderen. Het verwijderen van de sliblaag biedt ecologische winst. Ondergedoken waterplanten krijgen de kans zich opnieuw te vestigen omdat het water voedselrijker en helderder wordt. Uit onderzoek van het IVN is gebleken dat maar liefst 70 soorten op de 'Lijst Groninger soorten en habitats', kortweg de Groninger lijst, van het herstel van de kolk kunnen profiteren. Het herstel leidt bovendien tot een verbetering van de landschappelijke aantrekkelijkheid van de kolk. Oudeschans is een beschermd dorpsgezicht en van hoge archeologische waarde. Daarom wordt het plan op historisch verantwoorde wijze uitgevoerd en wordt de sliblaag archeologisch onderzocht. Kolken Kolken zijn restanten van dijkdoorbraken, in het betreffende gebied veroorzaakt door het woelige water van de Dollard. De Oudeschanskerkolk is ontstaan tijdens de Allerheiligenvloed op 1 november 1570, de ergste watersnoodramp van ons land. Een groot aantal kolken is in de loop der tijd onder andere als gevolg van de ruilverkaveling verdwenen. In het gebied van de voormalige Dollard liggen er nog 27. Van al deze kolken heeft het IVN de huidige staat vastgelegd en een visie ontwikkeld. Ook is er een groot aantal anekdotes over de kolken opgetekend. De werkzaamheden nemen drie tot vier maanden in beslag.