Partij voor de Dieren ongerust over ganzenbestrijdingsplan

Winschoten - De Partij voor de Dieren Groningen is zeer ongerust over het nieuwe ganzenbestrijdingsplan van de provincie Friesland en stelt vandaag vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. De ganzenjacht aldaar wordt verder geïntensiveerd, er mogen nog eens 200.000 extra ganzen worden gedood en de winterrustperiode is opgeheven.

Gezien de nabijheid van de Friese ganzengronden is invloed op de Groninger ganzenpopulatie zeer waarschijnlijk, zo stelt de partij. "Veel ganzen zullen vluchten en zich mogelijk naar Groningen verplaatsen, waar zij hun leven ook niet zeker zijn." De Partij voor de Dieren wil weten of er overleg heeft plaatsgevonden tussen beide provincies en of onderzocht is wat de gevolgen kunnen zijn van intensiever en jaarrond doden. Statenlid Kirsten de Wrede: “Ganzen houden zich niet aan provinciegrenzen. Wij willen voorkomen dat door de ondoordachte plannen in Friesland hier ook meer ganzen gedood gaan worden, of dat de nu ingestelde gedooggebieden onder druk komen te staan.” Ook vraagt de fractie of de provincie nog wel voldoende geld beschikbaar heeft voor schadeloosstelling van agrariërs, als ganzenvraat in Groningen zou toenemen door de onrust in Friesland. “De ganzenbestrijding is al jaren gaande, maar tot minder ganzen heeft het absoluut niet geleid. Het is compleet zinloos. Ganzen op diervriendelijke wijze verjagen naar rust- en fourageergebieden werkt wel. Bovendien, als het College echt naar een natuurinclusieve landbouw toe wil, dan past het grootschalig vermoorden van ganzen niet in dat plaatje”, aldus de Wrede.