Oprichting van Vereniging van Groninger Monument Eigenaren

Winschoten - Twintig monumenteigenaren hebben het initiatief genomen om een Vereniging van Groninger Monument Eigenaren op te richten. De vereniging streeft naar transparante en rechtvaardige oplossingen voor mijnbouwschade aan rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in de provincie Groningen.

De eigenaren verwachten als collectief meer inspraak te hebben in de processen van schadeafhandeling en preventieve versterking. Zij achten dit noodzakelijk om het cultureel erfgoed in de provincie te behouden voor de toekomst. Onvrede over schadeafhandeling Veel monumenten in de provincie Groningen worden bedreigd door de schadelijke gevolgen van de gaswinning. Veel eigenaren ervaren de afhandeling van deze mijnbouwschade als willekeurig, onzorgvuldig en ontoereikend. Zij maken zich dan ook ernstig zorgen over de toekomst van hun monument. Door het oprichten van een vereniging willen de eigenaren samen meer invloed uitoefenen. Inmiddels hebben bijna honderd aspirant-leden zich aangemeld. Het initiatief wordt gesteund door Monumentenwacht Groningen, Libau, Erfgoedvereniging Heemschut en Bewoond^Bewaard. Vergoeding en compensatie De vereniging gaat zich sterk maken voor een zorgvuldig herstel van de geleden schade, een rechtvaardige vergoeding voor schadeherstel en preventieve versterking, en een eerlijke compensatie van de waardevermindering. Zij wil dit bereiken door op constructieve wijze in gesprek te gaan met de instanties die verantwoordelijk zijn voor deze mijnbouwschade. De basis voor deze gesprekken zal de geheel eigen visie zijn op de schadeafhandeling en de schadepreventie. De vereniging wil af van de situatie dat er wordt beslist over de monumenten van hun leden zonder dat zij hierbij aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Aanspreekpunt voor alle eigenaren De vereniging wil hét aanspreekpunt zijn namens alle eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en eigenaren van panden die onderdeel zijn van een beschermd stads- of dorpsgezicht zoals vastgesteld door de gemeente. De vereniging vormt een juridische basis om namens hun leden tot acceptabele oplossingen te komen. Overleg en dialoog op basis van wederzijds respect is één van de kernwaarden van de vereniging.