Actiecomité Schier Finnewold: Identiteit dorpen in het geding

Blauwestad - De dorpen rond Blauwestad dreigen hun identiteit kwijt te raken. Dat is althans de mening van het Actiecomité Schier Finnewold. Aanleiding is het plan om 95 woningen in de goedkope prijsklasse te bouwen rond het Havenkwartier in Blauwestad.

Dit werd, volgens Actiecomité Schier Finnewold, aanvankelijk in strijd geacht met eerder gemaakte afspraken waarin werd aangegeven dat het verboden is om woningen in Blauwestad te bouwen onder de grens van 325.000 euro. Provincie Groningen legt dit besluit naast zich neer om zo het miljoenenverlies op het project Blauwestad (deels) te compenseren. Extra sloopopgaaf "Hiervoor moet de gemeente Oldambt echter wel ook een extra sloopopgaaf realiseren, door onder andere sloop van sociale huurwoningen. In de krimpregio’s telt immers een nullijn, er mag pas worden gebouwd, als er ook eerst is gesloopt. Een groot deel van deze plancapaciteit komt dan ook uit de dorpenring van Oldambt. De dorpen zien daarmee de druk op de voorzieningen steeds groter worden. Ook gaat met deze ontwikkeling de verhouding huur/koop in de regio scheef." "In de regioafspraak lijken de dorpen er verder ook maar bekaaid af te komen", meent het Actiecomité Schier Finnewold. "Er wordt extra geld geïnvesteerd in een nieuwe wandel- en fietsbrug, De Blauwe Loper, die vooral gaat voorzien in een verbinding van de Blauwestad, naar de voorzieningen in Winschoten." Nieuwe fondsen "Verder krijgt de regio een miljoen voor het aanpakken van de particuliere voorraad, maar Oldambt mag daar geen gebruik van maken. Het zogenoemde 'Rotte kiezen-beleid' van Oldambt zal andere mogelijkheden moeten aanboren. Er wordt voor de dorpen gekeken naar mogelijke nieuwe fondsen voor investeringen, maar zonder beschikbare plancapaciteit voor terugbouw kan er in ieder geval nauwelijks meer geïnvesteerd worden in de bouw en verbetering van de woningkwaliteit in de dorpen." Coalitieakkoord En verder: "In een recentelijk vastgesteld basisdocument omgevingsvisie, wordt dan ook tegen eerder gedane beleidsbeloftes in, benoemd dat het voor de omliggende dorpen geen probleem, is als de voorzieningen uiteindelijk wegtrekken uit de dorpen. De dorpen mochten, volgens het coalitieakkoord van 2014, juist hun eigen leefbaarheidsplannen op papier zetten en dus zelf de kracht van het dorp bepalen, nu moeten de dorpen om de Blauwestad zich vooral qua wonen richten op het water." Volgens het actiecomité verdwijnt daarmee de eigen identiteit van de dorpen rond Blauwestad, die - zo wordt gesteld - vooral schatplichtig zijn 'aan het vernieuwde ontwikkelingsdenken rond de Blauwestad'. Bezwaar maken Op 30 januari heeft de gemeenteraad van Oldambt een raadsbesluit genomen om het eerder genomen voorbereidingsbesluit 'Herziening bestemmingsplan' voor de Blauwestad weer in te trekken. Er kan nog tot half maart bezwaar worden aangetekend tegen dit raadsbesluit.