Stadshart Winschoten aanpakken met geld leefbaarheidsfonds

Winschoten - Door het actieprogramma Versterking Binnenstad Winschoten zijn er de afgelopen twee jaar veel positieve resultaten bereikt die de binnenstad van Winschoten vooruit hebben geholpen. Dit betekent echter niet dat de binnenstadsopgave afgerond is.

In het huidige actieprogramma lagen de prioriteiten bij de zogenaamde noord- en zuidpool. Bij de noordpool is De Klinker gerealiseerd, zijn twee supermarkten geopend en is het openbare gebied van het Oldambtplein en omgeving volledig vernieuwd. Afgezien van de OZG-locatie en de daar tegenover aan de Mr. D.U. Stikkerlaan gelegen leegstaande winkelruimten is de noordzijde van het centrum op orde. 't Rond Bij de zogenaamde zuidpool is geïnvesteerd in de uitbreiding van de huidige supermarkt in winkelcentrum ‘t Rond. Ook wordt een groot deel van de naast ’t Rond gelegen winkelhaak binnenkort gesloopt. De Liefkenshoek, het Israëlplein, Stationsgebied en De Venne zijn duurzaam heringericht. In de centrumvisie Winschoten 2025 is naast de verbinding Noordpool-Zuidpool (noordelijke-zuidelijke as) ook de oostelijke-westelijke as van groot belang. Deze as, die loopt van de Liefkenshoek via de Schönfeldsingel naar de Renselkade, had in het huidig actieprogramma niet de hoogste prioriteit, maar er zijn wel de nodige projecten (zoals historische haven, Schippersbeurs en Phaff-fabriek) gestart. Echter, rondom de Liefkenshoek is nog vastgoed aanwezig dat toe is aan herontwikkeling. Met het verwijderen van opstallen en het deels herontwikkelen van deze locatie is de Liefkenshoek compleet. Meer naar het oosten en ten zuiden van het gemeentehuis is de locatie gelegen die de afgelopen periode de projectnaam 'De Poort van Winschoten' heeft meegekregen. Het hart Dit is in feite ‘het hart’ van het centrum, maar met een leegstaande voormalige supermarkt, een niet gerealiseerde winkelontwikkeling in de Langestraat naast de HEMA, een leegstaande bibliotheek en een parkeerplaats. Voor dit terrein zijn de afgelopen 10 jaar veel (particuliere) plannen ontwikkeld, maar die zijn telkens niet gerealiseerd. Bovenstaande is verwoord in een subsidieaanvraag voor het leefbaarheidsfonds van de provincie Groningen. De provincie heeft deze week positief beslist over deze aanvraag. Dit jaar was er een kans om een belangrijke vastgoedpositie in dit gebied te verwerven. Hierdoor is het mogelijk om circa 6.000 vierkante detailhandel te saneren. Deze kans heeft de gemeente aangegrepen in de verwachting dat hiervoor herontwikkeling mogelijk is. Vaststelling De herontwikkelingsplannen voor dit gebied en een concrete uitwerking van het vervolg op het huidige actieprogramma zullen de komende maanden met alle betrokken partijen opgesteld en uitgewerkt worden. Dit zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter vaststelling.