Provincie Groningen trekt geld uit voor leefbaarheid

Winschoten - De provincie Groningen keert 8,4 miljoen euro uit voor negen projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de provincie Groningen.

Uit het provinciale Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid zijn in drie categorieën subsidies toegekend. In de categorie 'gebiedsgerichte aanpak' 7,8 miljoen euro, in de categorie 'voorzieningen op peil' 500.000 euro en vanuit het transitiefonds particuliere woningvoorraad 100.000 euro. Er wordt onder meer een aantal centrumkernen toekomstbestendig gemaakt: door sloop van leegstaand (verpauperd) vastgoed, door vermindering van overtollige vierkante meters winkelruimte wordt een deel van de retailagenda uitgevoerd en door het opknappen en herinrichten van de openbare ruimte. En er wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan maatschappelijke voorzieningen. Er gaat onder meer geld naar: Centrum ontwikkeling Oude Pekela. De aanvraag van de gemeente Pekela betreft de leegstand en de verpaupering die zwaar drukken op het centrum van Oude Pekela. De huidige situatie heeft een sterk negatief effect op de leefbaarheid. Het plan voorziet in het weghalen van de leegstaande en verpauperde bebouwing. Door een goede inrichting van het open gebied dat door de sloop ontstaat, wordt de relatie van het centrum met het cultuur-historisch waardevolle kanaal versterkt. Anderzijds wordt door de sloop de beleving van het oude centrum (de molen, de kerk) versterkt. Door de voorgenomen sloop worden veel overtollige vierkante meter winkelvloeroppervlak weggenomen. Het centrum wordt hiermee een stuk compacter en daardoor meer toekomstbestendig. Het gaat om het afronden van het centrumplan. Oude Pekela kan hiermee weer vooruit. Totale kosten 5.056.000 euro, toegekend bedrag 1.556.400 euro Versterking oostwest-as centrumgebied Winschoten. De aanvraag van de gemeente Oldambt heeft betrekking op het laatste deel van het plan voor de binnenstad van Winschoten. Het ingediende plan kent drie plandelen: de herinrichting van het Israëlplein, de zuidelijke entree van ’t Rond en de Poort van Winschoten. Hiermee worden de werkzaamheden in het centrumgebied afgerond. Een van de speerpunten voor de versterking van het centrumgebied is het wegnemen van verpauperde bebouwing. Daarnaast is het compacter maken van het winkelgebied en het terugbrengen van vierkante meter winkelvloeroppervlak een doel. De gemeente heeft de afgelopen jaren de winkelvloeroppervlakte al fors teruggebracht (met 19.000 vierkante meter) en met dit plan wordt nog eens 6.000 vierkante meter gesaneerd en weg bestemd. Daarnaast zorgt het opknappen van de openbare ruimte samen met het realiseren van een historische bebouwingswand voor een sterk verbeterd verblijfsklimaat en beschikt Winschoten over een toekomstbestendig centrum. Totale kosten 5.500.000 euro, toegekend bedrag 1.500.000 euro. Aanpak slechte woningen (gemeente Oldambt). De gemeente Oldambt heeft een inventarisatie gemaakt van slechte panden in Oldambt. Dit heeft een lijst van 88 woningen opgeleverd die zo slecht zijn dat opknappen geen optie meer is. De gemeente gaat in gesprek met eigenaren om hen te verleiden hun woning te slopen, waarbij de woonbestemming van het pand wordt gehaald. Er is een verordening opgesteld, op basis waarvan eigenaren van particuliere woningen een maximale subsidie van 10.000 voor euro sloopkosten kunnen ontvangen. Totale kosten 200.000 euro, toegekend bedrag 100.000 euro.