Oldambt presenteert sluitende conceptbegroting, met ruimte voor investeringen

Winschoten - Het is het college van Oldambt gelukt om een sluitende conceptbegroting 2017 voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college ook ruimte gevonden voor investeringen in het sociaal domein en de openbare ruimte.

Bij de te maken keuzes heeft het coalitieakkoord steeds als basis gediend. Het college heeft gemeend om, in lijn met de geringe inflatie van dit moment, de OZB niet met 2 procent te verhogen, zoals is afgesproken in het coalitieakkoord, maar voor 2017 de OZB te bevriezen op het niveau van 2016. De kostendekkende heffingen gaan minimaal omhoog. De afvalstoffenheffing stijgt met 0,50 euro en het rioolrecht met 1,20 euro. Uit de begroting blijkt dat de extra lastendruk voor een gemiddeld huishouden in 2017 ongeveer 1,70 euro hoger is dan in 2016. Investeren Het college vindt ook dat blijvend moet worden geïnvesteerd om de voorzieningen op niveau te houden en waar nodig te vernieuwen. Daarom is er geld beschikbaar gesteld voor onderhoud en nieuw beleid. Zo is er 650.000 euro uitgetrokken voor het op niveau houden van de huishoudelijke hulp, komt er - in samenwerking met Menzis - een zorgpolis voor alle inwoners met een inkomen tot 115 procent van het bijstandsniveau, wordt er voor het onderhoud en verbeteren van de openbare ruimte een kleine 5 miljoen vrijgemaakt vervanging openbare verlichting (riolen vervangen om wateroverlast tegen te gaan, bruggen vervangen en onderhouden), is er meer geld beschikbaar voor groenonderhoud in de gemeente, wordt het aantal BOA’s uitgebreid, is er budget voor het herinvoeren van het 'veilig' leren zwemmen voor jeugdigen, en wordt er voor evenementen, recreatie en klimaatbeleid 100.000 euro extra uitgetrokken. Financieel perspectief Het financiële perspectief voor de komende jaren is licht positief maar blijft precair. Dat maakt dat het nodig is om goed afgewogen en voorzichtig financieel beleid te voeren met oog voor het welzijn van de inwoners van Oldambt. Het college is van mening dat met het aanbieden van deze begroting ruimschoots aan deze criteria wordt voldaan. "Alle maatregelen zorgen ervoor dat Oldambt de komende jaren op een financieel en maatschappelijk verantwoorde manier verder kan. Tevens is vanuit de tussentijdse financiële rapportage over 2016 de Algemene reserve al aangevuld. Daarmee ontstaat extra ruimte voor nieuwe investeringen", aldus wethouder financiën Kees Swagerman.