College Oldambt evalueert Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Winschoten - Het college van de gemeente Oldambt heeft dinsdag het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) geevalueerd. Het GVVP van Oldambt werd in 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.

In het GVVP is het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid geformuleerd. Onderdeel is een meerjarig actieplan op basis waarvan concrete maatregelen worden uitgevoerd. De belangrijkste redenen om het GVVP nu te evalueren en dit te actualiseren zijn omdat de uitvoering van het huidige actieplan eind 2016 wordt afgerond, dat de Omgevingsvisie Oldambt in de tweede helft van 2016 wordt opgesteld (Het GVVP maakt daarvan integraal onderdeel uit) en om de beleidsuitgangspunten van het GVVP nog eens kritisch tegen het licht te houden en daar waar nodig bij te stellen. De uitkomsten van de evaluatie moeten leiden tot het formuleren van nieuw verkeer- en vervoerbeleid dat vervolgens in de gemeentelijke Omgevingsvisie wordt opgenomen. Maatregelen De afgelopen jaren zijn uit het actieplan GVVP Oldambt al vele maatregelen uitgevoerd. Zo heeft de gemeente gevaarlijke kruispunten zoals de Blijhamsterweg-Udesweg in Winschoten gereconstrueerd. Hetzelfde geldt voor het kruispunt Emergoweg-Vinkersweg in Westerlee. Door de herinrichting zijn beide kruispunten aanzienlijk overzichtelijker en daarmee veiliger geworden. Ook de spoorwegovergang Blijhamsterweg-Wilhelminasingel in Winschoten is met het oog op de verkeersveiligheid gereconstrueerd. De gemeente Oldambt reconstrueert straten en wegen op basis van landelijke richtlijnen ten behoeve van verkeersveiligheid. Vorm en functie van straten en wegen worden daarmee meer met elkaar in overeenstemming gebracht. De gemeente investeert veel in verkeerseducatie, zoals het aanbieden lespakketten voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ook E-bikes hebben daarbij bijzondere aandacht. Verkeersstromen Iedere vier jaar laat de gemeente de verkeersstromen tellen op ongeveer 35 locaties om inzicht te krijgen of wegen en straten qua verkeersstromen drukker of rustiger worden. Deze informatie is van belang als wegen heringericht gaan worden. Ook beschikt de gemeente over twee mobiele snelheidsdisplays waarmee de snelheid van gemotoriseerd verkeer gemeten wordt. Deze apparatuur wordt veelvuldig ingezet ten behoeve van de verkeersveiligheid. Voor de politie kunnen de resultaten hiervan aanleiding zijn tot verscherpte controle.