Ondertekening Convenant Binnenstad Winschoten 2015-2019

Winschoten - Het Convenant Binnenstad Winschoten 2015-2019 is maandag 6 juni ondertekend door Peter Schulingkamp, Martin Schipper (respectievelijk voorzitter en secretaris van winkeliersvereniging Handel & Nijverheid), Arjan Kenter (voorzitter Koninklijke Horeca Naderland, afdeling Oldambt) en wethouder Ricky van den Aker namens de gemeente Oldambt.

In de overeenkomst, zijn afspraken vastgelegd voor de periode tot en met 2019 ten behoeve van de Winschoter binnenstad. Ondernemers hebben een steviger rol en meer verantwoordelijkheid gekregen bij het beheer en de ontwikkeling van de binnenstad. De drie partijen vinden meer dan ooit dat de regie rond de ontwikkelingen in de binnenstad nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Doel van het convenant is dan ook om gezamenlijk krachten en middelen te bundelen ten behoeve van het ontwikkelen van de economie, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad. SMBW opgeheven Met de ondertekening van het convenant is ook de oprichting van de Stichting Ondernemersfonds Centrum Winschoten (SOCW) een feit. Deze stichting komt in de plaats van de Stichting Marketing Binnenstad Winschoten (SMBW) die wordt opgeheven. Anders dan bij SMBW krijgt de gemeente Oldambt een adviserende en ondersteunende rol in de nieuwe stichting. SOCW zal zich onder meer inzetten voor de marketing en promotie van Winschoten als de regionale winkelstad. Maar ook voor het organiseren van aantrekkelijke, aansprekende evenementen en activiteiten, zoals de Nacht van Winschoten, de RUN en het Tellerlikker Festival. Stuurgroep Binnenstad De uitvoering van het convenant wordt bewaakt en gestuurd door de Stuurgroep Binnenstad Winschoten. In dit bestuurlijk overlegplatform hebben bestuursleden van de drie convenantspartijen zitting. De belangrijkste speerpunten van de stuurgroep zijn: Marketing en ondernemerschap, gebiedsontwikkeling (op basis van Winschoten centrumvisie 2025 en het in 2013 gestarte Actieprogramma Binnenstad Winschoten), openbare ruimte en het Centrumfonds (financiering en bekostiging van gezamenlijke projecten ten behoeve van de binnenstad).