Mogelijk begin 2017 permanent AZC aan de Udesweg in Winschoten

Winschoten - Het college van de gemeente Oldambt is voornemens de Udesweg in Winschoten als voorkeurslocatie aan te wijzen voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc).

Er heeft een onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar geschikte locaties in de gemeente, op basis van de kaders die de gemeenteraad gesteld heeft. Uit het onderzoek komt de locatie Udesweg als meest geschikte locatie naar voren. Realisatie van het azc vindt naar verwachting in de eerste helft 2017 plaats. De huidige noodopvang in Beerta is dan al gesloten. Inloopbijeenkomst Voordat het college een definitief besluit neemt, vindt er een aantal bijeenkomsten plaats. Direct omwonenden hebben vandaag een brief ontvangen over het principebesluit van het college. Zij zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op woensdag 20 april van 18.00 tot 22.00 uur in De Tramwerkplaats in Winschoten. Tijdens deze bijeenkomst zijn onder andere het college van burgemeester en wethouders, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), bureau BügelHajema, Gezondheidscentrum Asielzoekers en VluchtelingenWerk Noord Nederland aanwezig. Zij leggen uit waarom er gekozen is voor deze locatie en hoe de procedure en de planning eruit zien. Wensen, ideeën en opvattingen van bezoekers worden verzameld en meegenomen in het vervolgproces. Het college is voornemens om op dinsdag 10 mei een definitief besluit te nemen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Op de gemeentelijke website staat de meest actuele informatie over de stand van zaken van het asielzoekerscentrum. Maximaal 1000 asielzoekers Het COA heeft in 2014 de gemeente Oldambt gevraagd mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. Naar aanleiding hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders een startnotitie aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad heeft in juni 2015 de kaders vastgesteld voor een azc binnen de gemeente. Hierin staat onder andere dat het azc dicht bij een stedelijke kern moet komen te liggen en dat er ruimte is voor maximaal 1000 asielzoekers voor minimaal 10 jaar.