Groninger Belang: Geen medewerking verlenen aan realisatie windpark N33

Winschoten - Groninger Belang gaat woensdag een motie indienen tijdens de Statenvergadering, waarin gevraagd wordt geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een windpark langs de N33.

Deze motie heeft tot doel dat de Provincie al het mogelijke moet doen om de realisatie van Windpark N33 te voorkomen, zoals geen medewerking te verlenen aan de vergunningverlening. Fractievoorzitter Bram Schmaal vindt dat het college van GS eerder steken heeft laten vallen om zelf invloed uit te oefenen bij de plaatsing van het windpark door geen voorkeursalternatief aan te geven. "Nu komt Minister Kamp met een plan dat vrijwel geen draagvlak heeft." Niet gelukkig "Als de provincie niet gelukkig is met de lijn van de Minister van Economische Zaken inzake de rijkscoördinatieregeling en locatie van Windpark N33 moet zij haar koers gestand doen door het niet verlenen van welke medewerking dan ook aan realisatie van het plan." Daartoe dient de motie van Groninger Belang. Deze motie komt aan de orde bij de bespreking van een brief van Gedeputeerde Staten die een reactie is op het Voorontwerp Inpassingsplan Windpark N33. Bij eerdere bespreking vonden alle Statenfracties deze brief te slap van toon. Uiterste Groninger Belang gaat er vanuit dat als de Provincie ook niet blij is met de plannen en dat zij daarom tot het uiterste zal gaan om de realisatie van Windpark N33 wil voorkomen.